تصویر
تصویر
تصویر

طرح یک تعرفه خدمات

انتخاب محبوب

استاندارد

خدمات

۶۰۰۰ تومان/هر ماه

 • پشتیبانی رایگان مشتری
 • نصب رایگان
 • پشتیبان گیری رایگان
 • -
 • -
انتخاب محبوب

معمولی

خدمات

۵۰۰۰ تومان/هر ماه

 • پشتیبانی رایگان مشتری
 • نصب رایگان
 • پشتیبان گیری رایگان
 • -
 • -
انتخاب محبوب

پیشرفته

خدمات تست

۱۰۰۰۰ تومان/هر ماه

 • پشتیبانی رایگان مشتری
 • نصب رایگان
 • پشتیبان گیری رایگان
 • -
 • -